در حال بارگذاری
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 417 - تاریخ 1392/6/25 >> فرهنــگ و هنـــر
روزنامه گویه - نظرسنجی اختصاصی گویه از سینماگران استان ویژه روز ملی سینما؛ آیا «سینما» در قم زنده است؟!
نظرسنجی اختصاصی گویه از سینماگران استان ویژه روز ملی سینما؛ آیا «سینما» در قم زنده است؟!
زهره حق پناه / گویه؛ در همین تقویم جیبی و ساده کنار دست من هم 21 شهریور به عنوان «روز سینما» به ثبت رسیده است و چشم نوازی می کند، چه رسد به ...

زهره حقپناه / گویه؛ در همین تقویم جیبی و ساده کنار دست من هم 21 شهریور بهعنوان «روز سینما» به ثبت رسیده است و چشمنوازی میکند، چه رسد به سر رسیدهای مجلل و تقویمهای رو میزی براق مدیران فرهنگی...!

 

سابقه حضور پدیدهای به نام «سینما» و انشعابی به نام «فیلمسازی» در شهر قم دیرینه است و به استناد تاریخ شفاهی به بیش از 4 دهه میرسد که طی این سالیان سینماگران بومی و غیربومی بیشماری در این شهر به فعالیت سینمایی و تولید آثار کوتاه و بلند سینمایی و مستند و... پرداختهاند؛ به رسم و عادت دیرینه تیم فرهنگی هفتهنامه گویه در قبال هنر سینما، 21 شهریور را بهانهای قرار دادیم تا در این هوای ریزگردآلود، احوالپرسی هرچند سادهای با سینماگران قم داشته باشیم و در همصحبتی با جمعی از صاحبنظران این خانواده اوضاع و احوال سینما در قم را جویا شویم.

 

آنچه پیش روی شماست پاسخهای جمعی از سینماگران قم میباشد به «آیا سینما در قم زنده است؟» که طی کوتاه گفتگوهایی گردآوری شده و برای ثبت در تاریخ مکتوب سینمای قم به این شکل درآمدهاند؛ که مرور آن خالی از لطف نمیباشد.

در آخر بارها و بارها بهخاطر در اختیار نداشتن امکان تماس و در دسترس نبودن برخی دیگر از صاحبنظران این حوزه بر خود تأسف میخوریم؛ که ای کاش جایشان در این جمع اینقدر خالی نبود.

رضا ابوذر:

نه میشود گفت بلی نه میشود گفت خیر! در هر صورت اغراق است؛ سینمای الآن دین فرهنگی مردم قم را ادا نکرده است، مردم قم نیاز دارند به سالنهای بیشتر سینما، باید مسئولین به کارهای فرهنگی بهای بیشتری بدهند و باید زیرساختها بیشتر از این آماده شود. در این زمینه در قم پتانسیل خوبی وجود دارد که باید بهتر دیده شوند.

یعقوب اکبریان:

خیر، سینما در قم زنده نیست به دلیل اینکه از فیلمسازان قم درخصوص تولید و مسائل جانبی حمایت نمیشود!

مهراب اکبری شهپر:

خیر، به دلیل سیاستهای غلط مدیریت فرهنگ و هنر طی 8 سال گذشته سینما در قم مرده است!

بهروز انوار:

نمیشود گفت مرده است ولی آنقدرها هم زنده نیست! حدود 5 سال پیش میشد گفت زنده است ولی الآن نمیشود! رئیس انجمن که عوض شده بسیار ضعیف عمل میکند!

مجید ایرانی قمی:

خیر، سینما در قم مرده است! چون ما فیلم بلند نداریم گرچه فیلمهای کوتاه خوبی ساخته میشوند...

حمید بختیاری:

خیر، سینما در قم زنده نیست و فعالیتهای انجام شده در حد سینما نیست، ارگانها درست عمل نمیکنند و بودجهها را با بیهوده کاری میسوزانند!

باقر برقعی مدرس:

خیر، سینما در قم مرده است! تا کنون اثر سینمایی بومی نداشتهایم و به کلام دیگر فیلمسازی به معنای واقعی و حقیقی در قم وجود ندارد و مرده است!

مهدی بنکدار:

خیر، سینما در قم حقیقتاً مرده است؛ بدیهی است زیرا در قم سالن سینمای استاندارد از همه نظر وجود ندارد، هم محیط مناسب و هم مکان در دسترس. همچنین اینکه ما تولیدات بومی سینمایی به معنای خاص نداریم و تنها به داشتن تولیدات تجربی بسنده کردهایم! البته نیروهای خوبی داریم که به خاطر نزدیکی به تهران در خیلی از پروژهها شرکت دارند و این شهر کمتر از نیروهای کیفی سینمایی بهره میبرد!

روح اله بهرامی:

عدم پاسخ به تماس.

محمدرضا بهشتی منفرد:

بله، سینما در قم زنده است ولی افت کرده و پویاییاش کمتر شده است و احتیاج به پویایی بهتری دارد.

علی بیات:

عدم پاسخ به تماس.

روح اله بیات زنجانی:

خیر، سینما در قم زنده نیست باید نشانهای از جاندار بودن این سینما داشته باشیم که مدعی زنده بودن آن باشیم که نشانهای نداریم؛ البته نشانهای که همه ببینند نه خصوصی و پنهانی باشد و برای و چند نفر خاص!

علی بیطرفان:

عدم پاسخ به تماس.

محمد پیشاهنگ:

در سابق بله، سینما در قم زنده بود به علت رشد خوبی که در سالهای پیش داشت ولی در حال حاضر افت کرده است. با اینکه پتانسیل خیلی خوبی در قم دیده میشود و ای کاش دوباره احیا و زنده شود و به آن صعودی که در سابق داشت برگردد؛ سینما در قم میتواند بسیار زنده باشد.

جواد توانا:

خیر، سینما در قم خیلی وقت پیش مرده است؛ ما در قم نمیتوانیم مدعی باشیم که سینمای استاندارد ساختهایم و سینماگر استاندارد تربیت کردهایم، چراکه اجازه این شکل حرفهای سینما در قم را نداشتهایم.

محمد جباری:

خیر، پیش زمینهای برای علاقهمندان به سینما و فعالیتهایش وجود ندارد.

محمدصادق جعفری:

عدم تمایل به پاسخ بله یا خیر.

حامد جلالی:

بله، سینما در قم زنده است با توجه به اینکه دوستانی که در جشنوارهها شرکت میکنند هر چند محدود، ولی جای خالی همه فیلمسازان قم را جبران میکنند!

علی جهانی:

بله، سینما در قم زنده است خیلی زنده و پویا و رو به جلو در حال حرکت است؛ تولیدات فاخر و تاثیرگذار هم به لحاظ کمی و کیفی در حال تولید هستند.

داوود جلیلی:

خیر، نبودن اعتبار کافی برای فیلمسازان که و همچنین تهران حمایت نمیکند و قسط را دیر میدهد!

احمد رضا داوری:

بله، قم از دیرباز خاستگاه هنر بوده و هنرمندان سرآمدی داشته و دارد و همچنین جمع کثیری از هنرمندان قم بهطور جدی مشغول فیلمسازی هستند که بازده خوبی هم داشتهاند.

روح اله داوری:

بله، سینما در قم زنده است ولی با دستگاه نفس میکشد؛ مسئله بودجه خیلی مهم است که اصلا رعایت نمیشود!

موسی الرضا دلخواه:

خیر، بهخاطر جو سنگین موجود در قم افکار نمی‌‌توانند باز باشد!

داوود رجبی:

خیر، به دلیل اینکه هیچ حمایتی برای تولید یک فیلم از سوی مسئولین استانی وجود ندارد.

علیرضا رحیمی:

نمیتوان خیلی صریح جواب داد ولی بیشتر زنده نبودناش غالب است! بههرحال سینما در قم زنده و پویا نیست چراکه پویایی وابسته به بدنه اصلی است وقتی بدنه اصلی سینمای ایران ایراد و معضل و مشکل دارد، شاخههای این تنه که بروز و تبلور سینما در شهرها و شهرستانهای کشور باشند نیز از این معضلات مبرا نیستند. سینما به معنای جامع واژه در دورههای اخیر افت داشته است و اتفاقاً این نزول پی در پی روند صعودی به خود گرفته است؛ طبعاً شهر قم هم از این جریان مستثنی نیست!

مجتبی رضایی:

خیر، مسئولان تبعیض قائل میشوند! قم از لحاظ فیلمسازی کوتاه بسیار قوی است و فیلمسازان خودجوش بسیاری در قم وجود دارد. ولی مجموعه برای این فیلمسازان خیلی کار نمیکند.

کاظم رضوانی:

بله، حضور مردم در سینما نشان میدهد که نبض سینما میزند.

معصومه زابلی نژاد:

بله، چون آثار بسیار خوبی از فیلمسازان دیده میشود!

حسین زارعزاده:

خیر، صد در صد خیر! با وجود مسئولان فعلی، سینمایی در قم وجود ندارد!

محمد زرگر:

50 درصد بله 50 نه خیر، اگر اکران فیلم در سینما خوب باشد استقبال هم خوب خواهد بود!

روح اله زنگنه:

بله، حضور جوانان در جشنوارههای ملی و فراملی دلیل همین زنده بودن سینما در قم است.

مرتضی ساری اصلانی:

خیر.

زهرا سلیمی:

بله، بزرگ بنویسید بلهههههه! چون فیلمسازان قم آثار زیاد و خوبی انجام میدهند!

سعید شعبانی:

بله، سینما در قم زندهتر از گذشته شده است، اما هنوز تا زنده شدن واقعی فاصله زیادی دارد!

مرتضی شمس علیپور:

خیر، اساساً سینما در کشور وضعیتی دارد که یا همه مدعی سرپرستی آن هستند و یا هیچکس مسئولیتی در برابر آن احساس نمیکند؛ در قم فیلتر شدهها هم یکبار دیگر فیلتر میشوند.

عباس صالح مدرسهای:

عدم پاسخ به تماس.

سید امیر طباطبایی:

بله، سینما طبیعتاً زنده است! در قم هم فیلم، هم جشنواره، هم جلسات، هم سینما وجود دارد؛ ولی باید به کیفیت بیشتر پرداخته شود. اغلب آثار موضوع محور و مناسبت محور شده است و از مؤلفههای خودش فاصله گرفته و کمی از حالت تعادل خارج شده و اکثراً به سمت کارهای سفارشی رفته است.

جواد عبدی:

خیر، از سینما و فعالیتهای سینمایی حمایت نمیشود.

علی فرقانی:

بله، زنده است به خاطر ظهور و پرورش نسلهای مختلف فیلمساز که توانستهاند وارد عرصه حرفهای شوند.

منصور فروزش:

خیر، به خاطر اینکه حمایتی نمیشود، اگر هم بشود خیلی محدود است روند ساخت فیلم در قم خیلی سخت است و از این مساله به خوبی حمایت نمیشوند.

حسنپاشا قلیپور:

بله، سینما در قم زنده است ولی به نظرم روح جدیدی میخواهد همراه با کالبد جدید!

حجت الاسلام والمسلمین سجاد کریمان مجد:

بله، سینما در قم زنده است بهخاطر رشد دورههای آموزشی طی 4 سال گذشته در ارگانهای مختلف که باعث رشد و پویایی سینما شده است؛ در قم حوزه هنری فعالی داریم البته توقع من از انجمن سینمای جوان به لحاظ مسئولیت مستقیم آن بیشتر از دیگر نهادها است! بههرحال شرایط در شهر قم فرق میکند و مقداری سخت است. البته حرفهای من به معنای نمره بالای سینما در قم نیست؛ این فقط مقایسه 10 سال گذشته با وضعیت کنونی است.

هادی کریمخانی:

خیر، سینما در قم مرده است؛ خیلی از فیلمهایی که در کل ایران اجازه پخش دارند در نمیتوانیم اکران کنیم!

صدیقه مشایخی:

عدم پاسخ به تماس.

محمدرضا مکرمی:

خیر، در قم بودجه کافی برای تولید کارهای سینمایی و بلند وجود ندارد و مسئولین به این مساله فیلم بلند اعتباری نمیدهند.

حمیدرضا منتظری:

بله، برداشت من این است که سینما هنوز در قم زنده است؛ سینما با ورود دوربین فیلمبرداری، آپارات و نگاتیو به قم در این شهر متولد شده و همچنان طاقت آورده و زنده است! گرچه برخی از آدمهای ارشد سیاسی و فرهنگی تنگنظر در این شهر تصور میکنند توانستهاند از همان ابتدا و بهویژه در سالهای اخیر سینما را در قم با بیتوجهی و بایکوت به قتل برسانند و یا همواره با طعمه "تولید فیلم موضوعی" و "دیپلم جشنواره مناسبتی" شتاب و مسیر سینما و سینماگران قم را کند و منحرف کنند، اما از نگاه من قلب مجروح سینمای معنا و اندیشه همچنان در بین جمع قلیلی از سینماگران دلخور شهر قم میتپد...

روح اله مولوی:

عدم پاسخ به تماس.

اسماعیل میرزایی:

عدم پاسخ به تماس.

سعید نجاتی:

اگر منظور فیلمکوتاه باشد بله و در غیر این صورت خیر، ما سینمای اختصاصی شهرستان یا استان قم نداریم، سینما در ایران یعنی سینمای پایتخت!

یحیی نطنزی:

عدم پاسخ به تماس.

مراد نظری:

خیر، نه تنها سینما به معنای حرفهای در قم وجود ندارد، بلکه درصد بسیار بالایی از فیلمهای تولیدی از پایتخت هستند و به دلیل کمبود بودجه و اعتبار حمایتی، نهادها و سازمانهای مختلف در این عرصه نتوانستهاند رسالت خودشان را به درستی انجام بدهند. همچنین از سوی دیگر افت شدید آمار تولید آثار داستانی و مستند در سالهای اخیر غیرقابل کتمان است.

علی نهاری:

خیر، اگر فضای آماده و سالم برای فعالیت نیروهای علاقه مند وجود داشت میتوانستیم بگوییم بلی، ولی در این شرایط نمیشود گفت زنده است. در چند سال اخیر خیلی افت کرده است.

رضا نوروزی گوهر:

لطفاً بنویسید من جوابی ندارم!

محمدحسین هاشمی:

بله، سینما در قم در 2 سال اخیر رو به زنده شدن است! سینماهای جدید تأسیس شدهاند، ولی در مقایسه با تهران استقبالی از سوی مسئولین و سرمایهگذاران در قم وجود ندارد.

سمانه هاشمی:

بله، اما سینمای قم دارد به صورت نباتی زندگی میکند و شاید هم به کما رفته است! البته چهره کتک خورده اش هم به یک جراحی پلاستیک سنگین نیاز دارد!

سیف اله یزدانی:

خیر، سینما در قم زنده نیست زیرا حمایتی که باید باشد نیست!

جواد یقموری:

خیر.

محمدرضا یوسفی:

خیر، بودجه ناچیز تخصیصی به این حوزه، آمار پایین تولید فیلم، اکتفا به تولید آثار بی کیفیت و ضعیف، عدم برنامهریزی آموزش تخصصی و با کیفیت و... دلیل مرگ سینما در سالهای اخیر بوده است!

نویسنده: ---
تاریخ: 1392/6/25

نظرات
تاریخ: 1392/11/4 - 00:00:00
نام: حسینی
جالب است کسی که مدعی است به سبب مدیریت بد فرهنگی در هشت سال گذشته سنمای قم مرده است خود در همه جا نقش داشته مانند جشنواره بال زرین بسیج قم معلوم نیست پول مهم است یا اندیشه
وب سایت: ---
پست الکترونیکی: ---
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1398/2/30
تاریخ: 1398/2/29
تاریخ: 1398/2/27
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 4,827
   صفحات مرور شده: 4,832
روز گذشته:
   بازدید: 17,316
   صفحات مرور شده: 17,382
جمع کل:
   بازدید: 7,045,205
   صفحات مرور شده: 8,720,874

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز